Skip to main content

Jak vypadá návrh zahrady?

Postup zpracování návrhu je vždy přizpůsoben konkrétní situaci a Vašemu zadání, které je upřesněno na vstupní konzultaci. Nedílnou součástí návrhu jsou průběžné konzultace.

ÚPRAVY

MENŠÍHO

ROZSAHU

nebo zásahy do stávajících zahrad lze řešit v rámci konzultací a následného zaslání jednoduchých grafických výstupů, které poslouží přímo jako podklad pro realizaci zahrady. Obvykle se jedná o jednoduchý koncept a přímo z něj vzešlé podklady k realizaci. Návrh lze přiblížit pomocí inspiračních fotografií prvků a výsadeb, případně jednoduchou skicou.

KOMPLETNÍ

NÁVRH

ZAHRADY

Zpracování návrhu by mělo být ideálně zahájeno v dostatečném časovém předstihu. Nedílnou součástí je  zpracování podrobné studie včetně vizualizací. Zásadní jsou konzultace nad studií, charakterem navržených výsadeb a prvků. Podněty vzešlé ze společných schůzek jsou pak dále zapracovány do podkladů k realizaci zahrady.

Kompletní návrh zahrady – Obvyklý postup

Časová osa

výměna základních podkladů

Spolupráce začíná obvykle výměnou základních informací a podkladů, na základě kterých získáme prvotní představu o rozsahu návrhu a Vaší představě.

vstupní konzultace

Vstupní konzultace probíhá vždy v místě, které je předmětem návrhu a slouží k podrobnějšímu seznámení se s Vaším záměrem a charakterem navrhovaného prostoru.

proměření

V případě, že nemáme k dispozici geodetické zaměření, zahájíme práci na návrhu podrobnějším průzkumem terénu. Zakreslíme stávající stav a pokud se jedná o svažitý pozemek, provedeme základní výškové zaměření s ohledem na napojení pozemku na okolní stavby a přístupová místa.

tvorba studie

Studie řeší celkové rozvržení prostoru včetně rozmístění požadovaných prvků v návaznosti na stavbu domu a okolí pozemku.
V případě, že se jedná o revitalizaci starší zahrady nebo zahradu novostavby, kde existuje významná návaznost na stávající vegetační prvky nebo okolní stavby, je vhodná prezentace návrhu prostřednictvím vizualizací zanesených přímo do fotografií současného stavu.
V případě novostaveb nebo složitějších technických prvků je návrh obvykle v rámci studie prezentován vizualizacemi z 3D modelu.

průběžné konzultace

Průběžné konzultace jsou nedílnou součástí zpracování celého návrhu. V průběhu konzultací máme možnost diskutovat nad celkovou koncepcí, zjistit více o Vašich představách a stylu života a lépe Vám předáme celkovou vizi o budoucím prostoru zahrady tak, jak jí jako odborníci vidíme. Postupně upřesňujeme charakter navržených prvků a výsadeb.

dopracování podkladů k realizaci

Po ukončení studie rozpracujeme návrh podrobněji : do detailu jednotlivých výsadeb a přesného umístění technických prvků. Zpracujeme podklady pro realizaci zahrnující textovou zprávu a výkresovou dokumentaci zahrnující především vytyčovací plán a osazovací plány.
Podklady k realizaci lze přizpůsobit založení zahrady svépomocí.

Realizaci zahrady je možné v souladu s dokumentací svěřit odborné realizační firmě nebo podle dokumentace zahradu realizovat i svépomocí. Při realizaci vždy ráda zajistím autorský dozor nebo zajistím podporu při založení zahrady svépomocí. Obvykle zajišťuji vyznačení navržených úprav a dozor při realizaci terénů včetně uložení větších kamenů.